About

Explore yourself with evidence — based medical program and cultural enrichtment

Lorem has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Søvnvansker

Ifølge Folkehelseinstituttet er søvnvansker landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem.

Søvnproblemer og mangel på søvn har sterk assosiasjon til redusert livskvalitet og kognitiv funksjon (som f.eks. fokus, læring, problemløsning og oppmerksomhet).

Generelt kan vi si at søvnkvalitet påvirkes av søvnbehov, døgnrytme, vaner og stress.

Kunnskap om god søvn, og støtte på tiltak som påvirker søvnbehov, døgnrytme og stress kan man skape gode rutiner og vil for de fleste styrke til betydelig bedre søvn- og livskvalitet.

Lite energi

Energi defineres som evnen til å utføre arbeid. I praksis betyr dette at man blir sliten og trøtt når “energi-lagrene” er tom. 

De  fleste opplever dette fra tid til annen – men om trettheten vedvarer, ut over hektiske perioder, kan man havne i en situasjon med kronisk tretthet – eller en konstant følelse av å tappes for krefter.

I de fleste tilfeller kan trettheten føres tilbake til vaner og rutiner, det vi definerer som livsstil.

Ved å adressere underliggende årsaker som høyt/lavt aktivitetsnivå, stress, søvn, kost, mentale forhold etc vil energien gradvis kunne komme tilbake.

Stress

Stress forbereder kroppen på ekstra arbeid og utfordrende situasjoner, og har med det en positiv effekt om målet er å yte mer og skjerper sansene våre midlertidig.

Stress over lang tid kan derimot være negativt. Negativt stress oppstår som oftest når krav og forventninger overstiger kapasitet – og ledsages ofte av mestringsstrategier med negativ effekt på problemet. 

Ved å se helhetlig på hverdagsrutinene, og fokusere på enkeltelementer blir utfordringene mer håndgripelig. Videre vil endringer med lav endringskostnad og høy endringseffekt være hovedfokus.

VEKTBALANSE

For høy og for lav vekt vil begge deler øke risiko for sykdom og plager, samt påvirke overskudd og livskvalitet i negativ retning.

Det skrives og prates mye om vektreduksjon. Felles for de fleste løsninger er at det oppleves strevsomt og rigid. For å støtte til varig vektnedgang og økt overskudd i hverdagen må vi flytte blikket og legge til rette for god funksjon i hverdagen på vei til målet. Resultater står sterkere når man trives med endringer.

Det samme gjelder for støtte til vektoppgang.

Ved å fokusere på tiltak som forenkler og letter rutinene i hverdagen vil verdien være større enn innsatsen. Derfor fokuserer vi på rutiner som du ønsker og som du kan leve med.

Target audience

Helping people to boost the level of happiness

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Bekymringer og tvil

Ta kontrollen tilbake

Føler du at du ikke lykkes med endring, og at uansett hva du gjør så vil du ikke oppnå målene du setter deg?

Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde, mens kritikk og mangel på mestring kan føre til det motsatte.

Selvoppfatning og selvbilde preges av hvem du er og miljøet du vokser opp i. Har du lav selvaksept, tror du at du ikke vil mestre oppgaver, og du legger mindre krefter i oppgavene. Dette virker demotiverende, og det er lettere er å la være å prøve enn å mislykkes. 

Måltur er et lavterskel tilbud. Det vil si at vi gjennom en individualisert og strukturert kartlegging, i sammarbeid med deg, vil utvikle en strategi som gir deg en bedre hverdag, og som gjør målene dine oppnåelig.

Kvalitetsbevisst

Er du en av de som er ute etter forklaring og referanser for å sette deg inn i det du skal delta på?

I dagens samfunn er informasjon så tilgjengelig at alle, i utgangspunktet, kan lese seg opp på hva som helst. Den første utfordringen man da støter på er å finne troverdige kilder i kaoset av unyanserte utsagn, “fake new” og myter.

For å velge ut kilder, og forstå sammenhengene på et overordnet nivå, innen helse- og livsstilsegmentet, kreves det inngående kunnskap om kroppen og innen flere fagfelt.

Kjernen i konseptet til Måltur er å samle kunnskap på de ulike livsstilsegmentene fra troverdige kilder i tverrfaglig perspektiv. Dette tilbys sjeldent utenfor spesialisthelsetjenesten.

I prosessen med konseptet har vi jobbet med klinikere og forskere innen flere felt for å sikre de mest effektive tiltak og tilnæringer.

Den som har prøvd alt

Er du en av de som alltid er ute etter å finne det nyeste og beste alternativet, men som aldri finner helt det du er ute etter? 

Det som karakteriserer “shoppern” er stadige bytter mellom behandlere, strategier, treningsplaner eller dietter.

På den ene siden er dette positivt, siden du tilegner deg mye erfaring. Ofte ligger det en grunnleggende optimisme til grunn, men til syvende og sist gir det ikke de ønskede resultatene.

Det kan være fordi planene ikke fullføres, men om planen hadde fungert som du ønsket ville den antakeligvis blitt gjennomført. 

På Måltur setter vi sammen med deg opp en langsiktig plan, som justeres og tilpasses din nåværende situasjon og hvordan livet ditt vil bli seende ut fremover.

Du skal være trygg på at retningen og valgene tilpasses din hverdag.

Frustrert

Føler du at du har fulgt nok gode råd uten at det har ført deg nærmere målet?

Vi eksponeres daglig for løfter om treningsregimer, dietter, supermat og kosttilskudd som lover mye.

Du har sannsynligvis prøvd noe, og kanskje også hatt god effekt av det, en stund, men at effekten avtar når du ikke fulgte opp like godt, eller at resultatene rett og slett dabbet av.

Felles for mange av disse tiltakene er at de ofte følger en eller flere av disse utfordringene: generalisert, rigid, kjedelige, slitsomme, dyrt, og vanskelig å implementere i hverdagen.

Vi har kombinert egen klinisk erfaring med forskning for å kunne individualisere effektive tiltak som tilpasses din problemstilling og livssett.

Tidsklemma

Føler du at du ikke ha tid til å endre rutiner for å bedre helsen i en hektisk hverdag?

I en hektisk hverdag er det vanskelig å gjennomføre alt man ønsker eller har planlagt.

Vanligvis prioriterer man etter MÅ – BØR – KAN strategien.

Så lenge man ikke er rammet av alvorlig sykdom havner som oftest egen helse i “KAN” -kategorien.

“MÅ” kategorien vil i stor grad okkuperes av jobb, familie og venner.

I tillegg har vi tilleggskategorien “VIL”.

“VIL” styres av våre ønsker og behov, og kan gjøre at vi føler oss bedre der og da. 

For å sørge for at du ønsker og mestrer tiltak vi blir enige om har vi et sterkt fokus på gjennomførbarhet i hverdagen og at forventet effekt kan måles og/eller oppleves.

Når tiltak støtter til mer overskudd og motivasjon åpner det for et løft i andre aspekter i livet som f eks økt effektivitet og emosjonell kontroll.

Discover and level up yourself

How Måltur came to be

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Pass a simple test to get recommendations

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s,